ศาลเจ้าฟุชิมิ อินะริเมืองเคียวโตะ

ศาลเจ้าในประเทศญี่ปุ่นถือเป็นสถานที่สำคัญเพราะเป็นสถานที่ที่มีกว้างขวางไว้ทำกิจกรรมของชุมชนหรือแม้แต่งานเทศกาลของเมืองนั้นๆซึ่งได้ทำมาตั้งแต่ อดีตมาจนถึงปัจจุบันถึงพิธีกรรมบ้างอย่างอาจจะเปลี่ยนไปบ้างตามความเชื่อของคนสมัยใหม่แต่ส่วนใหญ่กิจกรรมของศาลเจ้าในญี่ปุ่นวัยรุ่นหนุ่มสาวให้ความสำคัญมากพอสมควรอาจเพราะได้ถือเป็นการเดินเที่ยวเล่นไปด้วยก็ได้คงเหมือนงานวัดบ้านเราละครับส่วนศาลเจ้าฟุชิมิ อินะริ นั้น ในแต่ละปีก็จะมีพิธีไหว้ เทพเจ้า อินะริ ที่ชาวบ้านส่วนใหญ่ให้ความเคารพบูชาเพราะเป็นเทพที่ช่วยให้เรื่องการงานความก้าวหน้าของหน้าที่การงานศาลเจ้าชินโตของเทพอินะริ อันเป็นเทพแห่งกสิกรรม ตั้งอยู่ในเขตฟุชิมิ นครเคียวโตะ ประเทศญี่ปุ่น ศาลเจ้านี้เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่สุดของประเทศญี่ปุ่น ตัวศาลเจ้าตั้งอยู่บนพื้นที่เชิงเขาที่ระดับความสูง 233 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งภูเขาก็มีนามเดียวกันคือภูเขาอินะริ ซึ่งรอบๆเชิงเขานี้ยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าเล็กๆอีกมากมายตลอดระยะทาง 4 กิโลเมตร ซึ่งสามารถเดินเท้าและเยี่ยมชมได้โดยใช้เวลาเพียง 2 ชั่วโมงตั้งแต่ยุคโบราณ ชาวญี่ปุ่นนับถือเทพอินะริในด้านการอุปถัมภ์ค้ำชูและส่งเสริมความเจริญในการงานและกิจการ ซึ่งความศรัทธานี้ยังคงอยู่จนตราบจนปัจจุบัน บรรดาเสาโทะริอิที่มากมายของศาลเจ้าแห่งนี้นั้น ล้วนเป็นศรัทธาจากบริษัท, ห้างร้าน, โรงงานในญี่ปุ่น ซึ่งแต่ละต้นจะมีการจารึกผู้บริจาคไว้ศาลเจ้าแห่งนี้ถือเป็นศาลใหญ่ Read More …